Педагогічне партнерство в умовах воєнних реалій: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Анотація
Анотація. У статті схарактеризовано досвід педагогічного партнерства Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в умовах воєнних реалій (лютий — жовтень 2022 р.). Схарактеризовано результати онлайн-заходів з академічної культури, медіаграмотності, мовної культури для викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, учителів закладів загальної середньої освіти, проведених спільно з Державною службою якості освіти, центрами професійного розвитку педагогів, об’єднаними територіальними громадами, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України. Представлено цінні практики співпраці науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» СумДПУ імені А.С. Макаренка з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» задля популяризації цінностей культурної ідентичності в освітньо-науковому середовищі. Окреслено фахово-методичний напрям діяльності відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка з метою вдосконалення змісту й методичного інструментарію організації педагогічної практики майбутніх учителів НУШ. Висвітлено результати волонтерських ініціатив з метою професійної підтримки освітян, науковців в умовах воєнного стану.
Abstract. The article describes the experience of pedagogical partnership between the Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine and Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko in the war realities (from February to October 2022). The results of online events on academic culture and medical literacy for academic staff, students (undergraduates and postgraduates), teachers of secondary education institutions, conducted jointly with the State Service of Education Quality of Ukraine, centres for professional development of teachers, united territorial communities, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, are described. The valuable practices of cooperation of the Research Laboratory “Researcher’s Academic Culture” of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko with the UNESCO Department “Lifelong Professional Education of the 21st Century” to promote the values of cultural identity in the educational and scientific environment are presented. The professional and methodological direction of activity is outlined for the Department of Content and Technologies of Teacher Education of the Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of NAES of Ukraine and the Resource Centre for Professional Development of Ukrainian Language and Literature Teachers of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko to improve the content and methodological tools for organising pedagogical practice of future teachers of the New Ukrainian School. The results of volunteer initiatives for the professional support of educators and scientists in martial law are highlighted.
Опис
Ключові слова
педагогічне партнерство, воєнні реалії, педагогічна освіта, націєстверджувальний потенціал української науки й освіти, науково-методичний супровід, Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, pedagogical partnership, war realities, pedagogical education, nation-affirming potential of Ukrainian science and education, scientific and methodological support, Resource Centre for Professional Development of Ukrainian Language and Literature Teachers of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Бібліографічний опис
Семеног О. М., Вовк М. П. Педагогічне партнерство в умовах воєнних реалій: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка [Текст] / О. М. Семеног, М. П. Вовк // Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2022. – №4(2). – С. 1-14.
Зібрання