Участь українців у військових підрозділах армій четверного союзу у період Першої світової війни

Анотація
Проведені раніше дослідження не дають змогу розкрити роль українського народу під час Першої світової війни. Вивчення цієї проблеми дає змогу переосмислити роль українських військовослужбовців у розвитку українського військового руху та військового будівництва в роки Першої світової війни. Мета і задачі дослідження: Аналіз ролі українців на фронтах Першої світової війни. Для реалізації поставленої мети, передбачається вирішення наступних задач: аналіз джерельної та історіографічної бази; оцінка положення українців в структурах армій четверного союзу; визначити причини перебування та долю українців у полоні. Об’єкт і предмет дослідження: Об`єктом дослідження є Перша світова війна. Предметом участь українців у військових підрозділах армій четверного союзу у період Першої світової війни. Вихідні данні: для вивчення даної теми можна віднести періодичні видання, які зберіглися , та були оцефровані. В якості додаткового матеріалу також були використанні нотатки з літературно-художніх видань, які доповнювали загальну картину подій першої світової війни.
Previous research does not allow to reveal the role of the Ukrainian people during the First World War. The study of this problem makes it possible to rethink the role of Ukrainian servicemen in the development of the Ukrainian military movement and military construction during the First World War. Purpose and objectives of the study: Analysis of the role of Ukrainians on the fronts of the First World War. To achieve this goal, the solution of the following tasks: analysis of the source and historiographical base; assessment of the position of Ukrainians in the structures of the armies of the Quaternary Union; to determine the reasons for the stay and fate of Ukrainians in captivity. Object and subject of research: The object of research is the First World War. The subject is the participation of Ukrainians in the military units of the armies of the Quaternary Union during the First World War. Initial data: for the study of this topic can be attributed to periodicals that have survived and been digitized. As additional material, notes from literary and artistic publications were also used, which complemented the general picture of the events of the First World War.
Опис
Ключові слова
Перша світова війна, Четверний союз, Австро-Угорський фронт, жінки в складі легіону УСС, військовополонені українці, World War I, Fourth Alliance, Austro-Hungarian Front, women in the USS Legion, Ukrainian prisoners of war
Бібліографічний опис
Половинко, Ю. В. Участь українців у військових підрозділах армій четверного союзу у період Першої світової війни [Текст] : магістер. робота / Ю. В. Половинко ; науковий керівник В. С. Бугрій. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 56 с.