Psychological and Pedagogical Principles of the Organization of Distance Learning of Primary School-Aged Children with Cognitive Development Disorder

Анотація
The research involved children and parents of primary school-aged children with cognitive development disorder, as well as scientific and pedagogical workers who organized the psychological and pedagogical principles for organizing distance learning. The purpose of the research lies in establishing how effectively children, parents and their teachers cope with online distance learning during the pandemic, as well as investigating the extent to which such educational technology affects the emotional and behavioural state of the child. The research methodology is based on complexity. In the course of the research, the method of pedagogical experiment was used; observation and questionnaire methods were also introduced; the descriptive method, analysis and synthesis were used to review the theoretical material. The hypothesis lies in the fact that distance online education increases academic difficulties, changes the behavioural and emotional picture of a child with cognitive development disorder; consequently, the behaviour and emotional background will be limited by certain parameters, and this requires the active involvement of parents and teachers in the distance work process. The results of the research have revealed that distance education causes a number of restrictions for children with cognitive development disorder, namely: concentration of attention has decreased, anxiety has increased, and sleep has worsened. Behavioural changes predicted increased restlessness and aggression. Parents and teachers have had methodological, academic and everyday difficulties; all participants in the educational process have been more limited in the conditions of online distance learning. A complex of psychological and pedagogical fundamentals of education, additional classes with parents, and consultations with teachers help to cope with negative changes. In the future, it is worth continuing the study of the impact of the using psychological and pedagogical measures in the conditions of distance education, their impact on eliminating difficulties and improving the behaviour and emotional states of all participants in the educational process.
У дослідженні брали участь діти та батьки дітей молодшого шкільного віку з когнітивними порушення розвитку, а також науково-педагогічні працівники, які реалізували психолого-педагогічні принципи організації дистанційного навчання. Мета дослідження полягає у встановленні того, наскільки ефективно діти, батьки та їхні вчителі впоралися з онлайн-дистанційним навчанням під час пандемії, а також дослідженнями масштабів в яких така освітня технологія впливала на емоційно-поведінковий стан дітей. Методологія дослідження базується на комплексності. В ході дослідження використано метод педагогічного експерименту; методи спостереження та анкетування також були введені; для огляду використано описовий метод, аналіз та синтез теоретичний матеріал. Гіпотеза полягає в тому, що дистанційна онлайн-навчання збільшує навчальні труднощі, змінює поведінкову та емоційну картину дитини з порушенням когнітивного розвитку; отже, поведінка та емоційний фон буде обмежений певними параметрами, а це потребує активної участі батьків та вчителів у процесі дистанційної роботи. Результати досліджень мають виявляють, що дистанційна освіта викликає ряд обмежень для дітей з порушеннями когнітивного розвитку, а саме: зниження концентрації уваги, підвищену тривожність, погіршення сну. Передбачувані зміни поведінки підвищена неспокійність і агресивність. Батьки та вчителі мали методичні, навчальні та побутові труднощі, які пройшли всі учасники навчального процесу, вони більш обмежені в умовах онлайн дистанційного навчання. Комплекс психологічних і педагогічних основ виховання, додаткові заняття з батьками та консультації з викладачами допомагають впоратися з негативними змінами. У майбутньому варто продовжити вивчення впливу використання психолого-педагогічних заходів в умовах дистанційної освіти, їх впливу на усунення труднощів і покращення поведінки та емоційного стану всіх учасників навчального процесу.
Опис
Ключові слова
distance education, coronavirus, child psychology, health services, дистанційна освіта, коронавірус, дитяча психологія, медичні послуги
Бібліографічний опис
Psychological and Pedagogical Principles of the Organization of Distance Learning of Primary School-Aged Children with Cognitive Development Disorder [Text] / Y. Sosnich, K. Torop, T. Dehtiarenko, O. Kolyshkin, Y. Kosenko, I. Omelchenko // Revista Eduweb. – 2022. – Vol. 16 (2). – P. 208–222. – doi: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.15
Зібрання