Гігієнічні аспекти організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Монографія присвячена проблемі фізіолого-гігієнічного обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю. На підставі гігієнічної оцінки внутрішньошкільного середовища авторами розроблено методику комплексної інтегральної оцінки санітарно-гігієнічного благополуччя дитячо-юнацьких спортивних шкіл, визначено провідні санітарно-гігієнічні фактори та їх вплив на морфо-функціональний стан юних спортсменів. Авторами пропонується для впровадження методику прогностичної оцінки успішності спортивної діяльності в різних видах спорту, що дозволяє здійснювати якісний спортивний відбір та орієнтацію дітей вже на етапі початкової підготовки. Крім того, розроблено та обґрунтовано напрямки оптимізації умов та організації навчально-тренувального процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах. Монографія орієнтована на широке коло читачів: фахівців профілактичної медицини, лікарів-педіатрів, фахівців у галузі фізичної культури і спорту та студентів медичних і педагогічних спеціальностей.
The monograph is dedicated to the problems of physical and psychological organization of the starting and renuval process in the post-mortgage primary mortgages of the sports profile. On the basis of a omprehensive evaluation of the internal treasure, the authors have devised a methodology for a comprehensive integrated ssessment of the sanitary and childish sports schools, which means the purposeful and functional sports.The authors will appreciate the methodology of prognostic evaluation of the success of sports activities in winter sports, which allows you to have a good sporting experience and get ready for it. In addition, the steps of optimizing minds and the organization of the initial-trenuval process in children and youth sports schools are scattered and wrapped. The monograph is based on a wide range of readers: professional medicine, professional pedagogy, rofessional culture and sports, and medical students and pedagogical specialties.
Опис
Ключові слова
навчально-тренувальний процес, гігієна, позашкільні навчальні заклади, training process, hygiene, out-of-school institutions
Бібліографічний опис
Калиниченко, І. О. Гігієнічні аспекти організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю [Текст] : монографія / І. О. Калиниченко, О. О. Скиба ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 264 с.
Зібрання