Еволюція концептуальних моделей сучасного музею

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ "УАБС НБУ"
Анотація
У статті в ретроспективному аспекті розглядається становлення та розвиток концептуальних моделей сучасного музею. Традиція збирання предметів культури й природи виникла в старогрецькій культурі в храмах і мусейонах. В епоху Відродження робляться перші спроби реалізації загальної концепції музею як соціального інституту та її презентації у вигляді постійної експозиції, спостерігаються перші прецеденти використання музейних зібрань у дослідницькій практиці та навчальному процесі. Впродовж трьох століть неодноразово змінювались концептуальні моделі музею. У статті розкриваються причини та сутність цих змін, виокремлюються основні тенденції розвитку сучасного музею.
In the article, becoming and development of conceptual models of modern museum is examined in a retrospective aspect. Tradition of collection of the articles of culture and nature arose up in the ancient Greek culture in temples and museums. In renaissance age the maiden attempts of realization of general conception of museum are done as a social institute and her presentation as a permanent display, there are the first precedents of the use of museum collections in research practice and educational process. During three centuries the conceptual models of museum changed repeatedly. Reasons and essence of these changes open up in the article, basic progress of modern museum trends are distinguished.
Опис
Ключові слова
музей, museum, концептуальна модель музею, conceptual model of museum, музейна педагогіка, museum pedagogics, музейна комунікація, museum communication
Бібліографічний опис
Снагощенко, В. В. Еволюція концептуальних моделей сучасного музею [Текст] / В. В. Снагощенко // Світогляд – філософія – релігія : збірник наук. праць за заг. ред. д-ра філос. наук І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – Вип. 4. – С. 306–316.
Зібрання