Проектування соціокультурного розвитку особистості студента в системі професійної фізкультурної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Іваній Олена Миколаївна
Ivanii Olena Mykolaivna
Іваній Ігор Володимирович
Ivanii Ihor Volodymyrovych
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасному світі набула поширення філософська інтерпретація соціальної цінності фахівця фізичного виховання та спорту як особистості, здатної до самопізнання, самовдосконалення й саморозвитку, яка, опановуючи основи наук, постійно вивчає себе й інших людей, професійно зростає, набуває компетентності вдосконалення власної життєдіяльності й забезпечення здорового способу життя своїх вихованців. Повноцінна самореалізація особистості фахівця неможлива без його компетентності у соціокультурній сфері. Саме в культурі сформульовані цінності, які є базою для орієнтування у складних соціальних відносинах. Професійна діяльність сучасного фахівця фізичного виховання та спорту багатофункціональна, полізмістовна й інтернаціональна за своєю сутністю, є ареною взаємодії багатьох факторів, взаємодії людей різних національностей, ствердження всебічного співробітництва. Умовою оптимального функціонування фахівця фізичного виховання та спорту у системі професійного соціокультурного поля діяльності є досягнення високого рівня соціокультурної компетентності, яка розглядається як важлива складова його професіоналізму
In the modern world, the philosophical interpretation of the social has become widespread the values ​​of a specialist in physical education and sports as a person capable of self-knowledge, self-improvement and self-development, which, mastering the basics of science, is constantly studying itself and other people, grows professionally, acquires the competence to improve their own living and ensuring a healthy lifestyle for their pets. Full-fledged self-realization of the personality of the specialist is impossible without his competence in socio-cultural sphere. It is in culture that values ​​are formulated, which are the basis for orientation in the complex social relations. Professional activity of a modern specialist in physical education and sports multifunctional, multidisciplinary and international in nature, is an arena interaction of many factors, interaction of people of different nationalities, statements comprehensive cooperation. A condition for the optimal functioning of a physical specialist education and sports in the system of professional socio-cultural field of activity is an achievement high level of socio-cultural competence, which is considered an important component of it professionalism
Опис
Ключові слова
соціокультурний розвиток, socio-cultural development, соціокультурна компетентність фахівця фізичного виховання, socio-cultural competence of a physical education specialist, педагогічні засоби, pedagogical tools, інтерактивний тип навчання, interactive type of training, педагогічні засоби, pedagogical tools
Бібліографічний опис
Іваній, О. М. Проектування соціокультурного розвитку особистості студента в системі професійної фізкультурної освіти [Текст] / О. М. Іваній, І. В. Іваній // Information and Innovation Technologies in the Life of Society : Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice, 2019. – Monograph 28. – P. 43–49.