Model of the Development of Creative Thinking Primary School Students in the Process of Extracurricular Work

Анотація
The article considers the possibilities of modeling based on which a model of the development of creative thinking primary school students in the process of extracurricular work is theoretically justified and developed, which has three components: the first component is the parts of creative thinking, namely: creative imagination, the ability to speak new and associative and figurative thinking. The second component is the methods of development creative thinking, within the scope of the study they were defined as: educational and developmental methods, motivational methods and creative and productive methods. The third component is pedagogical conditions for the development of creative thinking. Pedagogical conditions included: activation of creative activity, which is realized through the activation of thinking, creative imagination, observation of each student; giving the teacher freedom of action to demonstrate his creative abilities while performing tasks aimed at developing creativity; the introduction of game moments that motivate the creative activity of students, give an opportunity to be realized in a more favorable, psychologically positive atmosphere; the ability to create a sense of satisfaction and joy from success in students, the development of creativity; creation of an art space: a classroom, relaxation art corners, a hobby workshop, a gallery of student creativity; the use of innovative technologies in the process of extracurricular activities, for example, project activities
У статті розглянуто можливості моделювання, на основі яких теоретично обґрунтовано та розроблено модель розвитку креативного мислення молодших школярів у процесі позакласної роботи, яка має три складові: перша складова – ланки креативного мислення, а саме: творча уява, здатність до нового та асоціативно-образне мислення. Друга складова – це методи розвитку творчого мислення, в рамках дослідження були визначені як: навчально-розвивальні методи, мотиваційні методи та творчо-продуктивні методи. Третя складова – педагогічні умови для розвитку творчого мислення. Педагогічні умови передбачали: активізацію творчої діяльності, яка реалізується через активізацію мислення, творчої уяви, спостережливості кожного учня; надання свободи дій вчителю для прояву своїх творчих здібностей під час виконання завдань, спрямованих на розвиток креативності; введення ігрових моментів, які спонукають до творчої діяльності учнів, дають можливість реалізуватися у більш сприятливій, психологічно позитивній атмосфері; вміння створювати в учнів відчуття задоволення і радості від успіхів, розвиток креативності; створення арт-простору: класної кімнати, куточків релаксаційного мистецтва, хобі-майстерні, галереї учнівської творчості; використання інноваційних технологій у процесі позакласної роботи, наприклад, проектної діяльності/
Опис
Ключові слова
model, development, creativity, thinking, primary school students, розвиток, модель, творчість, мислення, учні початкової школи
Бібліографічний опис
Bilier, O. Model of the Development of Creative Thinking Primary School Students in the Process of Extracurricular Work [Text] / O. Bilier, O. Vasko // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2023. – № 10 (1). – С. 144–151. – DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.10.1.144-151