Теоретичні засади вивчення проблеми моторної алалії: історичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті висвітлені питання вивчення моторної алалії в історичному аспекті. Обґрунтована потреба різностороннього міждисциплінарного наукового дослідження питань етіології, патогенезу та корекції моторної алалії, зумовлена недостатнім рівнем теоретико-методологічної розробленості даної наукової проблеми й ускладненням диференціальної діагностики моторної алалії. Подано характеристику моторної алалії як первинного недорозвинення експресивного мовлення центрального органічного генезу, спричинене порушенням одного з двох специфічних психологічних механізмів мовлення, пов’язаного з діяльністю центральних кіркових відділів мовленннєво-рухового аналізатора. Висвітлено погляди науковців різного часу на проблему походження та корекції моторної алалії. Описано дослідження симптомокомплексу мовленнєвих і немовленнєвих розладів дітей із алалією. Подано відомості про «моторні», «психологічні» та «мовленнєві» концепції алалії. Висвітлено суперечності в оцінці механізму алалії та методів її подолання. Охарактеризовано загальні недоліки мовлення дітей із моторною алалією: зовнішні прояви порушень артикуляції та немовленнєві розлади, своєрідність будови та функціонування немовленнєвих і мовленнєвих процесів, а також їх відносин у психічній діяльності. Констатовано, що у звʼязку зі складністю цієї мовленнєвої вади її дослідження представляє великі труднощі та потребують подальших наукових розвідок.
The issues of the study motor alalia in the historical aspect are highlighted in the article. The necessity of diversifying interdisciplinary research problems etiology, pathogenesis and correction of motor alalia, the insufficient level of theoretical and methodological development of the scientific problems and complications of the differential diagnosis of motor alalia are grounded. The characteristics of the motor alalia as the primary nondevelopment of center organic origin expressive speech, caused by a violation of one of the two specific psychological mechanisms of speech associated with the activities of the central departments speech cortical motor are analyzered. The scientists’ views of various periods in the origin of the problem and correct motor alalia are under review. The study of symptoms of children speech and non-speech disorders with alalia is described in the article. The data on "motor", "psychological" and "speech" concept alalia are given there. The conflicts in the assessment of alalia mechanisms and methods to overcome it are highlighted. The general deficiencies of children with motor speech alalia: symptoms articulation disorders and non-speech disorders, the originality of the structure and functioning of the non-voice and voice processes as well as their relationship to mental activity are characterized. It is stated that due to the complexity of the speech violation its study assumes the great difficulties and requires further research.
Опис
Ключові слова
моторна алалія, motor alalia, історичний аспект, historical aspects, етіологія, etiology, корекція, correction, симптомокомплекс, symptom
Бібліографічний опис
Зелінська-Любченко, К. О. Теоретичні засади вивчення проблеми моторної алалії: історичний аспект [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Логопедія : науково-методичний журнал. – 2016. – № 9. – С. 29–34.
Зібрання