Застосування цифрового методу у викладанні філологічних дисциплін (на прикладі віртуальної лексикографічної лабораторії)

Анотація
У статті схарактеризовано віртуальну лексикографічну лабораторію «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності» як цифровий інструмент у викладанні філологічних дисциплін. На прикладі віртуальної лексикографічної лабораторії презентовано застосування цифрового методу для викладання філологічних дисциплін, який використано для оброблення та візуалізації цифрової лінгвістичної інформації. Серед методів виділено лексикографічний метод дослідження, розкрито його значення, доцільність застосування, особливості впровадження та подальшого використання у загальноукраїнській та європейській співпраці. Мета запропонованої розвідки − презентація віртуальної лексикографічної лабораторії «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності» у викладанні філологічних дисциплін як одного із основних методів дослідження цифрової лінгвістичної інформації, яку використано для обробки цифрових лінгвістичних ресурсів та для створення відповідних програмних продуктів у межах загальноукраїнської та міжнародної співпраці. Наукова новизна дослідження полягає в практичній пропозиції нових методів навчання у вищій школі. Результати проведеної роботи дали можливість встановити основні методи цифрових лінгвістичних досліджень, які доцільно використовувати для дослідження мовного матеріалу. У групі презентованих методів виділено основні: статистичний, корпусний, лексикографічний метод дослідження, в основі якого теорія лексикографічних систем, та метод штучного інтелекту: машинне навчання, глибоке навчання, нейромережі.
The article describes the virtual lexicographic laboratory "Multimedia Dictionary of Infomedia Literacy" as a digital tool for teaching philological disciplines. The article presents the application of digital methods for teaching philological disciplines, using the example of a virtual lexicographic laboratory. This virtual laboratory is used for processing and visualization of digital linguistic information. Among the digital methods for teaching philological disciplines, we especially mentioned the lexicographic method of research, its meaning, feasibility of application, features of implementation and further use in all-Ukrainian and European cooperation. The purpose of the proposed work to present the virtual lexicographic laboratory "Multimedia Dictionary of Infomedia Literacy" in the teaching of philological disciplines as one of the main methods for researching digital linguistic information. The laboratory is used to process digital linguistic resources and to create relevant software products within the framework of all-Ukrainian and international cooperation. The scientific novelty of the research lies in the practical proposal of new methods of teaching in higher education. The results of the work made it possible to establish the main methods of digital linguistic research, which are appropriate to use for the study of language material. In the group of presented methods, the main ones are highlighted: statistical, corpus, lexicographic research method based on the theory of lexicographic systems, and the methods of artificial intelligence: machine learning, deep learning and neural networks.
Опис
Ключові слова
цифрові методи лінгвістичних досліджень, мультимедійний словник, корпусні технології, лексикографічний метод дослідження, теорія лексикографічних систем, штучний інтелект, машинне навчання, нейромережі, digital methods of linguistic research, corpus technologies, multimedia dictionary, theory of lexicographic systems, artificial intelligence, machine learning, neural networks
Бібліографічний опис
Надутенко М. Застосування цифрового методу у викладанні філологічних дисциплін (на прикладі віртуальної лексикографічної лабораторії). [Текст] / М. Надутенко, М. Надутенко, О. Семеног // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2022. – Вип. 34. – С. 7–26.
Зібрання