Концепт воля в українському народному героїчному епосі (думах)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто семантику концепту воля та мовнообразні способи його реалізації в народних думах. Мета дослідження - з’ясувати семантику концепту воля, засвідченого в текстово-образній системі народних дум. Об’єктом спостереження обрано мову думового епосу, предметом - концепт воля як ядерний складник концептосфери аналізованих творів. Значущість пошуків, здійснюваних у такому напрямкові, зумовлена тим, що з’ясування семантики концептів дасть змогу осмислити витоки, призначення, естетику творів думового епосу, пізнати їхню оригінальність як творів героїко-епохальних, а також усвідомити мовнообразний феномен аналізованих фольклорних пам’яток в історії української мови. Обгрунтовано, що поетична інтерпретація поняття воля в національному її розумінні виникла як наслідок різноманітних переживань: власне особистих і суспільно-політичних. Концепт воля в думах реалізується в таких поняттях, що в основі своїй мають зв’язок безпосередньо з волею - незалежністю, свободою. Передусім воля пов’язується з поняттями неволя - відсутність волі, невільник - особа, що має відношення до волі (не має її), визволяти - дія, пов’язана із здобуттям волі. Зазначені поняття творять концептосферу номена воля. З’ясовано, що концепт воля - як провідний, базовий концепт героїчного епосу, як складник національно-мовної картини світу - реалізується по-різному: як абстрактне найменування (воля, неволя') і як найменування дії (визволяти) та суб’єкта дії (невільник)', названі одиниці формують концептосферу поняттєвої домінанти воля.
In the article the author considers the semantics of the concept of will and linguistic figurative ways of its realization in the people's thoughts. The aim of the research is to clarify the semantics of the concept of will, attested in the text-shaped system of people's doom. The object of observation is the language of the doom epos, the subject is the concept of will as a nuclear component of the conceptosphere of the analyzed works. The significance of the searches in this direction is due to the fact that clarifying the semantics of the concepts will allow us to comprehend the origins, purposes, aesthetics of the Duma epic, to recognize their authenticity as works of heroic epochs, and also to realize the linguistic figurative phenomenon of the analyzed folklore monuments in the history of the Ukrainian language. It is substantiated that the poetic interpretation of the concept of will in its national understanding arose as a result of various experiences: personal and social - political. The concept of the will in the minds is realized in terms, which basically have a connection directly with independence, freedom. First of all, the will is connected with the concept of captivity - that is, the absence of will, the slave is a person who has relation to freedom (does not have it), to release - the action connected with obtaining freedom. These concepts form the conceptosphere of the will of the will. It was found that the concept of freedom - as the leading, basic concept of the heroic epic, as a component of the national language picture of the world - is realized in different ways: as an abstract name (will, captivity), and as the name of the name of the action (Liberate) and the subject of the action (slave). These units form the conceptosphere of the conceptual dominant will.
Опис
Ключові слова
концепт, концепт воля, семантика, мовна картина світу, номен, мовнообразні засоби, героїчний епос, думи, concept, concept will, semantics, language picture of the world, nomen, linguistic means, heroic epic, thoughts
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. Концепт воля в українському народному героїчному епосі (думах) [Текст] / Т. П. Беценко // Лінгвістика. – 2017. – № 1 (36). – С. 85–93.
Зібрання