Аксіологічні домінанти філософії музики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття висвітлює аксіологічні домінанти філософії музики, конкретизує змістові аспекти формування світоглядних ціннісних орієнтацій майбутніх музикантів-педагогів у процесі їх фахової підготовки. Ключові ціннісні ідеї навчального курсу «Філософія музики» визначаються в контексті аксіологічного підходу в мистецькій освіті. Аксіологічні виміри застосовуються до концепцій музики як світової гармонії, способу самовиразу, засобу світо- та самопізнання. Наголошується на ціннісній вартості світоглядних ідей, які мають значний аксіологічний потенціал у визначенні граничних смисложиттєвих цінностей сьогодення.
The article clarifies axiological dominants of the music philosophy, meaningful philosophical aspects of future musicians and educators’ value orientations formation in the process of their professional training. Key value ideas of the training course “Philosophy of music” are defined in the context of axiological approach in musical-pedagogical education. Axiological dimensions are applied to the concepts of music as a world of harmony, the way of expression, the means of world- and self-knowledge. The attention is focused on the value cost of those philosophical concepts that have considerable axiological potential in determining life values of modernity.
Статья конкретизирует аксиологические доминанты философии музыки, содержательные аспекты формирования мировоззренческих ценностных ориентаций будущих музыкантов-педагогов в процессе их профессиональной подготовки. Ключевые ценностные идеи учебного курса «Философия музыки» определяются в контексте аксиологического подхода в музыкально-педагогическом образовании. Аксиологические измерения применяются к концепциям музыки как мировой гармонии, способу самовыражения, средству миро- и самопознания. Акцентируется внимание на ценностной стоимости тех мировоззренческих концептов, которые имеют значительный аксиологический потенциал в определении смысложизненных ценностей современности.
Опис
Ключові слова
філософія музики, мистецька освіта, педагогічна аксіологія, ціннісні орієнтації, аксіологічні домінанти, music philosophy, musical-pedagogical education, value orientations, pedagogical axiology, axiological dominants
Бібліографічний опис
Тарапата-Більченко, Л. Г. Аксіологічні домінанти філософії музики [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [гол ред. Ніколаї Г. Ю.]. – Суми : видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2016. – Вип. 1 (7). – С. 12–19.