Семантика і поетика слова-образу глечик у віршовій мові Василя Голобородька

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті засвідчено спробу розглянути особливості мовно-образної організації поетичних творів В. Голобородька. Проаналізовано семантику та емоційно-експресивне забарвлення номена на позначення предмета посуду глечик. Обґрунтовано змістову вагу та конотативні відтінки лексеми глечик у поетичному слововживанні. З’ясовано, що номен глечик у поетичній інтерпретації В. Голобородька пов’язаний із традиційною культурою побуту українців.
The article witnessed an attempt to consider the peculiarities of the cultural-figurative organization of the poetic works of V. Goloborodko. The semantics and emotional-expressive coloring of the nomen for designating the subject of dishes is a jug. The content and connotative shades of the jug lexeme are justified in the writer's poetic usage of words. It was found that the nomen jug in V. Goloborodko’s poetic interpretation is associated with the traditional culture of everyday life of Ukrainians.
Опис
Ключові слова
поетична мова, індивідуально-авторський стиль, поетичний мовосвіт, мовно-естетичний знак, мовно-естетична думка, поетичне мовотворення, ліричний контекст, семантика образу-символу, конотативний відтінок, емоційно-експресивний зміст, poetic language, individual author's style, poetic linguistic world, cultural and aesthetic sign, poetic linguistic creativity, lyrical context, semantics of the image-symbol, connotative shade, emotional and expressive content
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. Семантика і поетика слова-образу глечик у віршовій мові Василя Голобородька [Текст] / Т. П. Беценко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць. – 2018. – № 37, т. 1. – С. 9–11.
Зібрання