„Kolorowe muzykowanie” formą kontaktu dziecka w polskiej przestrzeni edukacyjnej

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Aktualnie młode pokolenie coraz częściej staje się biernym odbiorcą muzyki niż działa aktywnie w jej obszarze. Ze społeczeństwa muzykującego stajemy się cywilizacją konsumpcyjną, nastawioną jedynie na odbiór sztuki. W publikacji przedstawiono pomysł użycia kolorowych instrumentów jako rodzaju inspiracji dziecka do aktywnego muzykowania. Zamysł „kolorowego muzykowania” dedykowany został dziecięcym grupom przedszkolnym i uczniom z młodszych klas szkoły podstawowej, nauczycielom edukacji elementarnej, wychowawcom świetlic oraz instruktorom rytmiki. Dzięki identycznemu schematowi kolorów nut, dzwonków, sztabek i tub dzieci oraz ich opiekunowie bez problemu mogą zagrać na kolorowych instrumentach ulubione melodie. Nauczyciele stosujący w swojej pracy tego typu instrumenty odnotowują u podopiecznych wzmożone zainteresowanie aktywnością muzyczną. Wysoki stopień zaciekawienia kolorem, dźwiękiem i sposobem jego wydobycia oraz możliwością gry indywidualnej i zespołowej sprawiają, że muzykowanie staje się dla dzieci źródłem szczerej radości. Prostota odczytu zapisu utworu, jak również atrakcyjność instrumentów i w pewnym stopniu spektakularność wykonania umiejscawia zaprezentowane instrumenty muzyczne z grupy „Boomwhackers” w gronie polecanych pomocy dydaktycznych do wykorzystania w procesie edukacji muzycznej. Zmieniająca się rzeczywistość oraz postępująca przemiana społecznokulturowa wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie uprzystępniania muzyki najmłodszym. Aktywizacja muzyczna z udziałem dostępnych środków przekazu, poliestetycznego doznania, ograniczania barier w zakresie notacji muzycznej, jak również łatwości wykonania mogą zachęcić kolejne pokolenia ludzi młodych do radosnego muzykowania. Z czasem może ono przekształcić się w trwałe zainteresowanie muzyką lub rozwinąć się w pasję, dla której warto poświęcić czas wolny w życiu dorosłym. Pielęgnowane w środowisku rodzinnym, edukacyjnym i hobbistycznym muzykowanie bez wątpienia będzie aktywizować jednostki, jednocześnie sprzyjając ich harmonijnemu rozwojowi. Uświadomione korzyści osobiste, społeczne i przeciw nudzie sprawią, że życie muzykujących nabierze z czasem innego wymiaru, zostanie wzbogacone o trwałe wartości, wsparte przeżyciem emocjonalnym. Zaprezentowany opis kolorowych instrumentów-zabawek może stanowić przyczynek do zainicjowania badań ukazujących skuteczność zastosowanej metody „Chroma-Notes” w edukacji muzycznej. Jest także zapowiedzią kontynuowania rozważań nad skutecznością wprowadzania młodych odbiorców w nurt aktywnego muzykowania z użyciem „kolorowych instrumentów”.
Сьогодні молоде покоління щораз частіше стає пасивним реципієнтом музики. Із суспільства, що музикує, поступово перетворюємося на цивілізацію, що споживає й орієнтується лише на сприймання мистецтва. У публікації презентовано ідею використання кольорових інструментів як своєрідної інспірації дитини щодо активного музикування. Замисел «кольорового музикування» може бути корисним дитячим дошкільним групам та учням молодших класів, учителям початкової школи, вихователям дитячих садків і вчителям ритміки. Завдяки однаковій кольоровій гамі клавіш ксилофону, запису нот, дудок тощо діти та їх вихователі можуть легко грати улюблені мелодії на кольорових інструментах. Учителі, які застовують у своїй роботі кольорове музикування, відзначають підвищення інтересу учнів до музичної діяльності. Високий ступінь зацікавленості кольором, звуком і способом його видобування, а також можливість індивідуальної та командної гри дозволяють музиці стати для дітей джерелом щирої радості. Простота читання запису пісні, а також привабливість інструментів та певною мірою ефектність виконання ставлять представлені музичні інструменти з групи «Boomwhackers» серед рекомендованих навчальних посібників для використання в процесі музичної освіти. Змінюється реальність і прогресуючі cоціокультурні зміни потребують пошуку нових рішень у сфері надання музики доступною для дітей. Музична активізація із застосуванням наявних носіїв, поліестетичним досвідом, зменшенням бар’єрів у галузі музичної нотації, а також простотою виконання можуть спонукати наступні покоління молоді робити радісну музику. З часом вона може перерости в постійний інтерес до музики або перерости в пристрасть, якій варто присвятити вільний час у дорослому віці. Виховання музики в сімейному, освітньому та хобі-середовищі, безсумнівно, активізує людей, одночасно сприяючи їх гармонійному розвитку. Усвідомлена особиста, соціальна та боротьба з нудьгою змусить життя музикантів набути іншого виміру з часом, збагатиться міцними цінностями, підкріпленими емоційним досвідом. Представлений опис кольорових іграшкових інструментів може сприяти започаткуванню досліджень, що показують ефективність методу «Chroma-Notes», який використовується в музичній освіті. Він також оголошує про продовження роздумів про ефективність упровадження молодих аудиторій у потік активного музикування з використанням «кольорових інструментів».
Currently, the young generation is more and more often a passive recipient of music. We become a consumer civilization from a music society, focused only on the reception of art. The publication presents the idea of using colorful instruments as a kind of inspiration for the child to active music making. The idea of “colorful music making” was dedicated to preschool children groups and pupils from younger primary school classes, elementary education teachers, day care room educators and rhythm instructors. Thanks to the identical color scheme of notes, bells, bars and tubes, children and their carers can easily play their favorite melodies on colorful instruments. Teachers using this type of instruments in their work note an increased interest in musical activity among pupils. The high degree of interest in color, sound and the way it is extracted, as well as the possibility of individual and team playing, make music making a source of sincere joy for children. The simplicity of reading the song record, as well as attractiveness of the instruments and, to some extent, spectacular performance place the presented musical instruments from the “Boomwhackers” group among the recommended teaching aids for use in the process of musical education. The changing reality and progressing socio-cultural change necessitates the search for new solutions in the field of making music available to children. Musical activation with the use of available media, a polyaesthetic experience, reducing barriers in the field of musical notation, as well as ease of performance can encourage subsequent generations of young people to make joyful music. Over time, it can evolve into a permanent interest in music or develop into a passion for which it is worth devoting free time in adulthood. Nurturing music in a family, educational and hobby environment will undoubtedly activate individuals while at the same time fostering their harmonious development. Conscious personal, social and anti-boredom benefits will make the musicians’ lives take on another dimension over time, will be enriched with lasting values, supported by an emotional experience. The presented description of colorful toy instruments can contribute to the initiation of research showing the effectiveness of the “Chroma-Notes” method used in music education. It also announces the continuation of reflection on the effectiveness of introducing young audiences to the stream of active music making using “colorful instruments”.
Опис
Ключові слова
muzykowanie, dziecko, kolorowe instrumenty, metoda „Chroma-Notes”, Boomwhackers, twórczy nauczyciel, edukacja małego dziecka w Polsce, музикування, дитина, кольорові інструменти, метод «Chroma-Notes», творчий учитель, освіта маленької дитини в Польщі, music making, child, colourful instruments, “Chroma-Notes” method, creative teacher, education of a small child in Poland
Бібліографічний опис
Kisiel, M. „Kolorowe muzykowanie” formą kontaktu dziecka w polskiej przestrzeni edukacyjnej [Тext] / M. Kisiel // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : наукове видання / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1–2 (13–14). – С. 256–268. – doi: 10.24139/978-617-7487-53-0/2019-01-02/256-268.