Діахронічний аспект дослідження фразеологічних одиниць

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено діахронічному вивченню становлення фразеологічних одиниць німецької мови. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту, який полягає у виявленні чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
The thesis is devoted to the diachronical study of the formation of German phraseological units. The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect, which consists in identification of factors relevant for the formation of phraseological world representation. The criteria for establishing the national-cultural specificity of phraseology have been defined. The experience of systematization of phraseological units in diachrony based on a system of images and values of a certain historical period have been described. Historical and genetic analyses of phraseological units have been determined.
Опис
Ключові слова
діахронічний аспект лінгвокультурології, фразеологічна картина світу, національно-культурні чинники, diachronic aspect, phraseological world representation, national-cultural factors
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Діахронічний аспект дослідження фразеологічних одиниць [Текст] / В. І. Школяренко // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Т. Шевченка. Іноземна філологія. – Луганськ : ЛДПУ, 2001. – № 39. – С. 113– 119.
Зібрання