Історичний аспект вивчення проблеми локалізації уражень мовленнєвої системи при моторній алалії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НПУ імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті розглядається історичний аспект вивчення проблеми локалізації уражень мовленнєвої системи при моторній алалії. Наголошується, що не у всіх дітей виявляються видимі пошкодження нервової системи, що може свідчити або про наявність у них якихось своєрідних порушень, які виявляються сучасними методами дослідження, або про зникнення, компенсації певних порушень, що існували в ранні періоди життя дитини. У більшості дітей є різноманітна патологія в функції або структурі мозку. У одних вона носить дифузний характер. У інших на тлі дифузних уражень відзначаються і локальні, які, як правило, охоплюють кілька зон. У статті обґрунтовано думку низки дослідників про те, що для дітей із алалією характерні ураження і лівої і правої півкуль головного мозку, оскільки такий характер ураження перешкоджає компенсаторним перебудовам і призводить до розладу оволодіння мовленням. Зазначено, що відмінності в кількісних і якісних показниках ураження мозку у дітей із алалією і неоднозначність результатів, які отримують різні автори навіть в односпрямованих дослідженнях, говорять про необхідність подальших наукових пошуків.
The problem of localization of the lesion moving system of children with motor alalia is under review in the article. It is noted that the visible damage of the nervous system is not identified in all children, which may indicate either the presence of any kind of violations that can be detected by modern methods of research, or about the loss, compensation of certain violations that existed in the child's early periods of life. Most of the children have a variety of pathology in the function or structure of the brain. In some it is diffuse. In other on the background of diffuse lesions the local are observed, which usually cover several areas. The article substantiates the opinion of some researchers that children with alalia lesions on the left and right hemispheres of the brain are characterized; such nature of the lesion prevents compensatory rearrangements and leads to disorder of language acquisition. It was noticed that differences in the quantitative and qualitative indicators of brain damage of children with alalia and the ambiguity of the results that different authors receive even in the unidirectional studies, talking about the need for the further scientific researches.
Опис
Ключові слова
моторна алалія, motor alalia, мовленнєворуховий аналізатор, speech moving analyzer, локалізація, localization, ураження, lesion, мовленнєві зони, speech area, мовленнєві порушення, speech disorders
Бібліографічний опис
Зелінська-Любченко, К. О. Історичний аспект вивчення проблеми локалізації уражень мовленнєвої системи при моторній алалії [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 31. – C. 40–45.
Зібрання