Методична характеристика подкастів для формування німецькомовної соціокультурної компетентності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Метою роботи є дослідження методичних характеристик подкастів формату інфотейнмент серії Kindermund tut Wahrheit kund, що використовуються рецептивно у формуванні німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів. Методологія дослідження ґрунтується на вивченні та критичному аналізі наукових публікацій та методичної літератури із проблеми використання подкастів у навчанні ІМ; сходженні від абстрактного до конкретного з метою розкриття основних методичних характеристик подкастів; вивченні й узагальненні позитивного досвіду використання подкастів у методиці формування іншомовної соціокультурної компетентності; узагальнення для формулювання висновків дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в: 1) узагальненні переваг рецептивного використання подкастингу як онлайн-формату радіопередач у навчанні ІМ; 2) подальшому розвитку підходів до розробки типології та опису методичних характеристик подкастів для формування іншомовної соціокультурної компетентності; 3) уточненні методичних характеристик аудіотекстів подкастів формату інфотейнмент серії Kindermund tut Wahrheit kund для формування німецькомовної соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів. Висновки. До переваг рецептивного використання подкастингу як онлайн-формату радіопередач у навчанні ІМ відносимо можливість використання подкастів без прив’язки до певного часу виходу радіопередачі; можливість безоплатного абонування; можливість автоматичного завантаження подкастів з подальшим необмеженим використанням; можливість прослуховування безпосередньо на інтернет-сторінці; невичерпність обсягу та широку тематику аудіотекстів; різнорівневість подкастів; серійність подкастів; багатофункціональність; автентичність аудіотекстів; можливість розвитку лінгвістичного кругозору; актуальність аудіотекстів; збереження аудіотекстом характеристик усного мовлення; наявність скрипту; невеликий обсяг аудіофайлів при високій якості аудіофайлів; універсальність форматів аудіофайлів. Розглянуті підходи до розробки типології та методичних характеристик подкастів дозволили визначити подкасти серії Kindermund tut Wahrheit kund як: соціокультурні, лінгвістичні; автентичні; полілогічні; недидактизовані; короткі; аудіоподкасти авторства інших осіб; неофіційні; для розвитку вмінь розуміння аудіотексту подкастів та вмінь коментування соціокультурного змісту аудіотексту з опорою на текст, що звучить. До важливих характеристик аудіотекстів подкастів відносимо тип аудіотекстів – радіопрограма з циклу; характер мовленнєвої діяльності виконавців та жанр – інсценування з елементами інфотейнменту; форма мовлення – полілогічна; характеристики мовців – кількість мовців 4-5 осіб, один дорослий, 3-4 дитини; характер мовлення виконавців – підготоване із збереженням рис спонтанного мовлення; темп мовлення – швидкий; зміст – змішаний, конкретно-абстрактний; характер змісту – політематичний.
Purpose of this study is to investigate the methodical characteristics of podcasts of the "Kindermund tut Wahrheit kund" series showing the features of infotainment, which are used receptively in forming German-speaking sociocultural competence of future teachers. Methodology of the study is based on the study and critical analysis of scientific publications and methodical literature on the problem of using podcasts in teaching foreign languages; moving from abstract to concrete to reveal the main methodical characteristics of podcasts; study and generalization of positive experience of using podcasts in forming a foreign-language socio-cultural competence; generalizations to formulate the conclusions of the study. Scientific novelty of the research is based on: 1) generalization of the benefits of receptive use of podcasting as an online format of radio broadcasts in foreign language teaching; 2) further development of approaches to providing a taxonomy and description of methodical characteristics of podcasts for forming a foreign-language socio-cultural competence; 3) clarification of the methodical characteristics of audiotexts of podcasts of the "Kindermund tut Wahrheit kund" series showing the features of infotainment, which are used receptively in forming German-speaking sociocultural competence of future teachers. Conclusions. Advantages of receptive use of podcasting as an online broadcast format in foreign language teaching include the possibility of using podcasts without being tied to a specific time of radio broadcasting; possibility of free subscription; the ability to automatically download podcasts with subsequent unlimited use; the ability to listen directly to it on the website; inexhaustible volume and broad subject matter of audio texts; the diversity of podcasts; seriation of podcasts; their multifunctionality; authenticity of audio texts; the possibility of developing a linguistic outlook; relevance of audio texts; preservation of characteristics of oral language; availability of script; small volume of audio files and their high quality; versatility of audio file formats. The approaches to the development of the typology and methodical characteristics of podcasts made it possible to define podcasts of the "Kindermund tut Wahrheit kund" series as: socio-cultural, linguistic; authentic; polylogical; not 'manipulated' didactically; short; audio podcasts produced by others; unofficial; aiming to develop the ability to understand the audiotext of podcasts and to comment on the sociocultural content of audiotext. Important characteristics of podcast audio texts include the type of audio texts - the radio program from the cycle, the nature of the performers' voice activity, and the genre - staging with elements of infotainment; form of speech - polylogue; speaker characteristics - the number of speakers 4-5 people, one adult, 3-4 children; the nature of the performers' language - prepared with the preservation of features of spontaneous speech; rate of speech - fast; content - mixed, concrete and abstract; the nature of the content is polythematic.
Опис
Ключові слова
подкаст, соціокультурна компетентність, навчання німецької мови, podcast, learning the German language, sociocultural competence
Бібліографічний опис
Шевцова, Н. О. Методичні характеристики подкастів для формування німецькомовної соціокультурної компетентності [Текст] / Н. О. Шевцова // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; головний редактор М. О. Носко. – Чернігів : НУЧК, 2019. – Вип. 5 (161) – C. 231–240. – DOI: 10.5281/zenodo.3667519.
Зібрання