Право людини на життя vs. право на розпорядження власним тілом у аспекті заборони абортів (європейський контекст)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена висвітленню окремих аспектів репродуктивних прав, проблема забезпечення яких актуалізувалась через заборону абортів (спроби окремих держав прийняти відповідне законодавство). Метою дослідження є висвітлення проблематики абортів через призму права на життя ненародженої дитини та права жінки на розпорядження власним тілом у європейському контексті. Відзначається, що пропедевтичними положеннями розв’язання питання співвідношення репродуктивних прав та права на життя ненародженої дитини є приписи Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також зміст права на приватність (право розпоряджатися своїм тілом (фізична або ж тілесна приватність) є елементом права на приватність). Вказується, що право на життя ненародженої дитини і право на особисту недоторканність жінки є природними людськими правами, а тому не можуть бути скасовані чи свавільно обмежені. Акцентується увага на окремих аспектах сприйняття права на життя ненародженої дитини у правовій системі Польщі, наводяться відповідні ідеї французьких та німецьких фахівців. Відзначається, що законодавча заборона абортів не стане фактором викорінення цього явища. Проблема є більш складною і не може бути вирішена суто юридичними засобами. Заходи, які можуть зменшити кількість абортів – це: доступ до засобів контрацепції (безкоштовних, платних); статеве виховання; доступ до медичних послуг; соціальне забезпечення населення; фінансування освіти та підтримка дітей з вадами розвитку. Детально аналізується рішення Європейського суду з прав людини у справі, яка стосувалась заборони здійснювати діяльність двом організаціям, які надавали консультаційні послуги жінкам щодо можливості здійснення абортів закордоном (через законодавчу заборону абортів законодавством Ірландії). Резюмується, що в умовах подальшої євроінтеграції України одним з важливих завдань нашої системи права є гармонізація національного законодавства до європейських стандартів у царині людських прав. Що обумовлює необхідність вивчення окремих прав, зокрема й співвідношення права на життя ненародженої дитини та права жінки на розпорядження власним тілом. Визначення критеріїв віднаходження балансу між забезпеченням цих прав є подальшим напрямом наукових досліджень
The article is devoted to reproductive rights’ certain aspects coverage, the problem of ensuring which became actual due to the abortions prohibition (attempts to adopt the relevant legislation by individual states). The purpose of the study is to cover the issue of abortion through the prism of the right to life of the unborn child and the right of a woman to dispose of her own body in the European context. It is noted that the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the content of law and privacy (the right to dispose of one’s body (physical or bodily privacy) that is an element of the right to privacy) are propaedeutic provisions of solving the issue of correlation of both the reproductive rights and the right to life of an unborn child. It is stated that the right to life of an unborn child and the right to personal inviolability of a woman are natural human rights and therefore cannot be abrogated or arbitrarily limited. Attention is focused on certain aspects of the perception of the unborn child’s right to life in the legal system of Poland, relevant ideas of French and German experts are given. It is noted that the legal prohibition of abortion will not be a factor in eradicating this phenomenon. The problem is more complex and cannot be solved by purely legal means. Measures that can reduce the number of abortions are as follows: access to contraceptives (free and paid); sexual education; access to medical services; population social security; education funding and support for children with developmental disabilities. The decision of the European Court of Human Rights in a case related to the prohibition of activities of two organizations that provided counseling services to women regarding the possibility of abortion abroad (because of the legislative prohibition of abortion under the Irish law) is thoroughly analyzed. It is summarized that in the conditions of further European integration of Ukraine, one of the crucial tasks of our legal system is the harmonization of national legislation to European standards in the field of human rights. And this makes it necessary to study individual rights, in particular, the correlation between the right to life of an unborn child and a woman’s right to dispose of her own body. Determining the criteria for finding a balance between ensuring these rights is a further direction of scientific studies
Опис
Ключові слова
право, аборт, ембріон, дитина, право на життя, право на приватність, репродуктивне право, law abortion, embryo, child, right to life, right to privacy, reproductive right
Бібліографічний опис