Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2517
Title: Домашні досліди та спостереження з фізики в старшій школі
Other Titles: Home Experiment with Physics in High School
Authors: Закалюжний, В. М.
Zakaliuzhnyi, V. M.
Руденко, М. П.
Rudenko, M. P.
Keywords: домашній фізичний експеримент
старша школа
прикладна фізика
системний підхід
home experiment
second degree of studies of physics
experimental abilities
laboratory works
Issue Date: 2017
Citation: Закалюжний, В. М. Домашні досліди та спостереження з фізики в старшій школі [Текст] / В. М. Закалюжний // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 71–74.
Abstract: Запровадження компетентнісного підходу в системі освіти України має певні особливості стосовно кожного навчального предмету. У загальній фізичній освіті компетентнісний підхід є засобом посилення дієвості предметних знань, умінь та навичок учнів, а отже, реалізація його має здійснюватися шляхом посилення практичної, прикладної спрямованості навчального процесу. У цьому контексті важливе місце в системі навчання фізики має належати навчальному фізичному експерименту, частиною якого є домашні досліди і спостереження. Виконання домашніх експериментальних завдань сприяє засвоєнню програмного теоретичного матеріалу, формуванню в школярів експериментальних умінь та навичок, а також конструкторських здібностей. Враховуючи широкі педагогічні можливості домашнього експерименту, його слід розглядати як невід’ємний елемент навчального процесу з фізики в старшій школі, що потребує ретельного планування. Педагогічна практика свідчить на користь системного використання домашніх лабораторних робіт в старшій школі. Це означає, що цей вид навчальної роботи має бути чітко спланованим і охоплювати усі теми шкільного курсу фізики. У профільних класах та класах з поглибленим вивченням фізики можливий практикум з домашнього фізичного експерименту. У статті наведено приклади домашніх лабораторних робіт, які можуть бути використані в навчальному процесі з фізики в старшій школі.
The introduction of the competence approach in the education system of Ukraine has certain features for each subject. In a General physical education competence approach is a means to enhance the usefulness of subject knowledge, abilities and skills of students and, therefore, its implementation should be carried out by enhancing the practical, applied orientation of the learning process. In this context, an important place in the system of physics teaching must be an educational physical experiment, part of which is home tests and monitoring. The experimental homework tasks contributes to the assimilation of the program of theoretical material, the formation of students ' experimental skills and design abilities. Given the broad educational opportunities of the home experiment, it should be viewed as an integral part of the educational process in physics in high school, which requires careful planning. Teaching practice evidence in favor of the systematic use of domestic laboratory work in high school. This means that this type of study should be clearly planned and should include all subjects of the school course of physics. In specialized classes, and classes with advanced study of physics possible, a workshop on homemade physical experiment. The article provides examples of domestic laboratory work, which can be used in the educational process in physics in high school.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2517
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_2(12)_ZakalyuzhnyyRudenko_Scientific journal FMO.pdf900,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.