Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5311
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБойченко, Марина Анатоліївна-
dc.contributor.authorBoichenko, Maryna Anatoliivna-
dc.contributor.authorКоханова, Наталія-
dc.contributor.authorKokhanova, Nataliia-
dc.contributor.authorСбруєва, Аліна Анатоліївна-
dc.contributor.authorSbruieva, Alina Anatoliivna-
dc.date.accessioned2018-09-20T13:16:33Z-
dc.date.available2018-09-20T13:16:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationБойченко, М. Оцінювання якості знань з англійської мови учнів загальноосвітніх шкіл України та Польщі [Текст] / М. Бойченко, Н. Коханова, А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 13–25.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5311-
dc.description.abstractThe article highlights peculiarities of assessing English language learners' knowledge in general secondary schools in Ukraine and Poland in comparative aspect in order to find positive conceptual ideas of Polish experience that can be extrapolated in Ukraine. It is found out that Ukraine and Poland have common goals and principles of national assessments; in both countries the form of assessment is testing. The main difference is in character of exam - compulsory (Poland) and optional (Ukraine) and test scores that testify to the quality of English language teaching.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються особливості оцінювання знань учнів з англійської мови в загальноосвітніх школах України та Польщі в порівняльному аспекті з метою виявлення позитивних концептуальних ідей польського досвіду, які можна екстраполювати в Україні. Для досягнення мети дослідження було використано низку методів: загальнонаукові методи дослідження - аналіз, синтез, порівняння, класифікація та узагальнення, необхідні для вивчення робіт вітчизняних та зарубіжних учених, офіційних і нормативних документів, що регламентують проведення зовнішнього незалежного оцінювання в досліджуваних країнах; термінологічний аналіз, який допоміг розкрити сутність досліджуваних педагогічних явищ шляхом виявлення й уточнення основних понять; структурно-логічний метод, який використовувався для визначення поточного стану та перспектив подальшого розвитку системи забезпечення якості викладання англійської мови як іноземної, порівняльний аналіз, за допомогою якого було визначено спільні риси й відмінності в оцінюванні знань учнів з англійської мови в загальноосвітніх школах України та Польщі. У результаті порівняльного аналізу виявлено, що Україна та Польща мають спільні цілі та принципи національного оцінювання; в обох країнах оцінювання проводиться у формі тестування. Основна відмінність полягає в характері екзамену - обов'язковий (Польща) та необов'язковий (Україна) і в результатах тестування, які свідчать про якість викладання та мотивацію учнів до вивчення англійської мови, рівень якої в досліджуваних нами країнах значно відрізняється. Інші відмінності полягають у наданні можливості й забезпеченні необхідних умов для польських школярів для складання інших іспитів англійською мовою, у той час як вУкраїні такі можливості відсутні.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectknowledge assessmentuk_UA
dc.subjectEnglish language learnersuk_UA
dc.subjectEnglish language learners' knowledge assessmentuk_UA
dc.subjectgeneral secondary schoolsuk_UA
dc.subjectUkraineuk_UA
dc.subjectPolanduk_UA
dc.subjectоцінювання знаньuk_UA
dc.subjectучніuk_UA
dc.subjectякі вивчають англійську мовуuk_UA
dc.subjectоцінювання знань учнів з англійської мовиuk_UA
dc.subjectзагальноосвітні школиuk_UA
dc.subjectУкраїнаuk_UA
dc.subjectПольщаuk_UA
dc.titleAssessing English Language Learners' Knowledge in General Secondary Schools in Ukraine and Polanduk_UA
dc.title.alternativeОцінювання якості знань з англійської мови учнів загальноосвітніх шкіл України та Польщіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc371.274/276uk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-0543-8832-
dc.identifier.orcid0000-0002-7458-9087-
dc.identifier.orcid0000-0002-1910-0138-
dc.identifier.doi10.24139/2312-5993/2018.05/013-025-
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boichenko.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.