Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧобанян, Анна Варужанівна-
dc.contributor.authorChobanian, Anna Varuzhanivna-
dc.contributor.authorКолишкіна, Алла Петрівна-
dc.contributor.authorKolyshkina, Alla Petrivna-
dc.date.accessioned2021-05-31T06:20:59Z-
dc.date.available2021-05-31T06:20:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЧобанян, А. В. Теоретичне обгрунтування моделі психологічного супроводу старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / А. В. Чобанян, А. П. Колишкіна // Габітус. – 2020. – Вип. 18, т. 2. – С. 130–135. – DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.18.2.24.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10845-
dc.description.abstractУ статті зосереджено увагу на обґрунтуванні складників теоретичної моделі психологічного супроводу старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня. На думку авторів, особливого значення психологічний супровід дітей зазначеної категорії набуває під час їхнього вступу до школи, адже саме від сформованості у дитини готовності до навчання в школі залежить якість її освіти загалом. В цьому аспекті надвразливими є старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня, оскільки їхнє основне ураження унеможливлює природний процес самостійного напрацювання патернів поведінки, що забезпечують їхнє ефективне адаптування до умов шкільного навчання як нової соціальної ситуації розвитку. Звідси виникає потреба в розробленні й упровадженні дієвої системи психологічного супроводу, що забезпечуватиме розвиток і формування механізмів адаптування старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку до подальшого шкільного навчання. Авторами статті на основі теоретико-методичних засад психологічного супроводу теоретично обґрунтовано й розроблено модель психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня, що містить такі складники: науковий, що визначає наукові підходи, принципи, функції; цільовий, що конкретизує мету і завдання здійснення супроводу; організаційно-процесуальний, що містить умови, форми, методи, етапи психологічного впливу на процес формування соціальної готовності; результативний для оцінювання ефективності процесу формування. Встановлено, що організація психологічного супроводу має відповідати специфіці категорії тієї особистості, на допомогу якої він спрямований, що обґрунтовує доцільність емпіричного виявлення особливостей сформованості у дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня основного утворення старшого дошкільного віку – соціальної готовності.uk_UA
dc.description.abstractThe authors of the article based on the theoretical analysis of scientific sources found that the psychological support of children of different ages provides the child with support and assistance in solving specific difficulties of its psychosocial development, which naturally occur at each stage of ontogenesis. At the stage of transition of children from preschool to school, it is fundamental to address the issue of forming their social readiness to study at school to ensure the success of their adaptation to the new social situation of development. The authors of the article on the basis of theoretical and methodological principles of psychological support theoretically substantiates and develops a model of psychological support of older preschool children with intellectual disabilities of moderate degree, containing such components as: scientific, which defines scientific approaches, principles, functions; target, specifying the purpose and objectives of support; organizational and procedural, containing conditions, forms, methods, stages of psychological influence on the process of formation of social readiness; effective for evaluating the effectiveness of the formation process. According to the results of theoretical analysis, the meaning of psychological support is defined as a type of professional activity of a practical psychologist, which provides the subjects of educational space with a range of psychological services aimed at creating favorable conditions for social readiness for children with moderate intellectual disabilities at school. It is established that the organization of psychological support should meet the specifics of the category of the person to whom it is aimed, which justifies the feasibility of empirical identification of the peculiarities of formation in children with moderate intellectual disabilities of the main stage of senior preschool age – social readiness.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»uk_UA
dc.subjectпсихологічний супровідuk_UA
dc.subjectпорушення інтелектуального розвиткуuk_UA
dc.subjectстарші дошкільникиuk_UA
dc.subjectготовність до навчання в школіuk_UA
dc.subjectpsychological supportuk_UA
dc.subjectintellectual development disordersuk_UA
dc.subjectsenior preschoolersuk_UA
dc.subjectreadiness to study at schooluk_UA
dc.titleТеоретичне обгрунтування моделі психологічного супроводу старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвиткуuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical Substantiation of the Model of Psychological Support of Senior Preschoolers with Intellectual Development Disordersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc376-056.36:37.013.77:005.336.2uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.18.2.24-
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf448,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.